Sales Engineer

. ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาวิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

. รักงานบริการและงานขาย

. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

Project Coordinator

. ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

. รักงานบริการ

. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ตามช่องทางด้านล่าง

BackBone Connections Co.,Ltd.
127/72 ซอยรามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0 2509 2412-3 Fax. 0 2509 2421 E-Mail. [email protected]